หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-act

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางปาณิสรา ทองหนุโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางรังษิยา บินสามะแอโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยกรรมการ
3. นางลัดดา พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางปาณิสรา ทองหนุโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางรังษิยา บินสามะแอโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยกรรมการ
3. นางลัดดา พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางสาวดลจิตร ไพณุจิตรโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ประคีตวาทินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางยินดี สุยแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางสาวดลจิตร ไพณุจิตรโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ประคีตวาทินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
5. นางยินดี สุยแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัดดา จิตนุกูลโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ล่องลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวมนัดดา จิตนุกูลโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ล่องลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ เผ่าพืชพันธ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นายสัญญา คงยศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ เผ่าพืชพันธ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นายสัญญา คงยศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]