หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .จังหวัดกระบี่.
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน .พฤษภาคม.. พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายวิฑูรย์ จันทโน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 นางสำเนียง ไกรนรา ครู โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 นายอดิศร ใบมิเด็น ครู โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 นางวิภาดา ศรีทานนท์ ครู โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง ครู โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 นางปิยนุช ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 นายพิศุทธ์ สังฆโร พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 นายเทียนชัย ยอดทอง ครู โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 นางสาวมนัดดา จิตนุกูล ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]