หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-act

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางปาณิสรา ทองหนุโรงเรียนห้วยยอด สพม.๑๓ประธานกรรมการ
2. นางรังษิยา บินสามะแอโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางลัดดา พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางกมลทิพย์ พาสาลีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.๑๓กรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม.๑๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางปาณิสรา ทองหนุโรงเรียนห้วยยอด สพม.๑๓ประธานกรรมการ
2. นางรังษิยา บินสามะแอโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางลัดดา พรหมพันธ์โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางกมลทิพย์ พาสาลีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.๑๓กรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ อินทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ สพม.๑๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.๑๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.๑๓กรรมการ
3. นางสาวดลจิตร ไพณุจิตรโรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ประคีตวาทินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางยินดี สุยแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนกันตังพิทยากร สพม.๑๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.๑๓กรรมการ
3. นางสาวดลจิตร ไพณุจิตรโรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ประคีตวาทินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางยินดี สุยแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวมนัดดา จิตนุกูลโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.๑๓ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ล่องลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.๑๓กรรมการ
3. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป.นศ. เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวมนัดดา จิตนุกูลโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม.๑๓ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ล่องลอยโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.๑๓กรรมการ
3. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป.นศ. เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวรวิทย์ เผ่าพืชพันธ์โรงเรียนห้วยยอด สพม.๑๓ประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายสัญญา คงยศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ เผ่าพืชพันธ์โรงเรียนห้วยยอด สพม.๑๓ประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค คงรอดโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.๑๒กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายสัญญา คงยศโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]