หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
2 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
3 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
4 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
5 นางพัชรี ชูมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
6 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
7 นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
8 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
9 นายเรวัติ มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
10 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
11 นายเพียร บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการศูนย์จัดการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ
12 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
13 นางสาวสุรีรัตน์ คำฝอย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
14 นายธนเพียร ดวงสุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
15 พนักงานบริการ โรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
16 นักเรียน โรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
17 นักเรียน โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
18 นายชื่น ปลอดใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
19 นายจำนง ใหม่นิ่ม ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน
20 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดตัดสินผลการแข่งขันกรณีมีปัญหาในการแข่งขัน
21 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ รองประธานกรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดตัดสินผลการแข่งขันกรณีมีปัญหาในการแข่งขัน
22 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดตัดสินผลการแข่งขันกรณีมีปัญหาในการแข่งขัน
23 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ กรรมการวินิจฉัยและชี้ขาดตัดสินผลการแข่งขันกรณีมีปัญหาในการแข่งขัน
24 นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยและชี้ขาดตัดสินผลการแข่งขันกรณีมีปัญหาในการแข่งขัน
25 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยและชี้ขาดตัดสินผลการแข่งขันกรณีมีปัญหาในการแข่งขัน
26 นางสาวมนัดดา จิตนุกูล ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยและชี้ขาดตัดสินผลการแข่งขันกรณีมีปัญหาในการแข่งขัน
27 นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
28 นายวิฑูรย์ จันทโน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
29 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
30 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
31 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
32 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
33 นางสำเนียง ไกรนรา ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
34 นายอดิศร ใบมิเด็น ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
35 นางวิภาดา ศรีทานนท์ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
36 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
37 นางปิยนุช ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
38 นายพิศุทธ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
39 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
40 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
41 นายเทียนชัย ยอดทอง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
42 นางสาวมนัดดา จิตนุกูล ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
43 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
44 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการแข่งขัน
45 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล
46 นายเทียนชัย ยอดทอง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
47 นายอดิศร ใบมิเด็น ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
48 นางวิภาดา ศรีทานนท์ ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
49 นางสาวรัตนาภรณ์ อินทอง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
50 นางปิยนุช ชูขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายประเมินผล
51 นายพิศุทธ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประเมินผล
52 นางสำเนียง ไกรนรา ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]