กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงพรรวินท์  จันทร์เมธากุล
 
1. นางรัชนี  สืบแทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เพชรสวี
 
1. นางจันทร์ฉาย  แพละออง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณประยูร
 
1. นางสำเนา  นิลอรุณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสุข
 
1. นางจันทร์ฉาย  แพละออง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงปาจรีย์  แดงนวล
 
1. นางสำเนา  นิลอรุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกรกนก  เพชรสวี
2. เด็กหญิงอนัญญา  กาญจนเจริญ
 
1. นางรัชนี  สืบแทน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1. เด็กชายกฤษฎา  เนตรสุวรรณ
 
1. นางปราณี  สรรพกุล
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงมัณนาภรณ์  สุขสง่า
 
1. นางชมพูนุท  พัดพรม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 1. เด็กชายธนยศ  เงยเจริญ
2. เด็กชายเรืองวิทย์  เทียนชัย
 
1. นางชมพูนุท  พัดพรม
2. นางสมมิตร  จรัสบุษราคัม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1. เด็กชายณัฐดนัย  สนธิใจ
 
1. นางปราณี  สรรพกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1. เด็กชายธนโชค  โชควัฒนรัตน์
 
1. นางชมพูนุท  พัดพรม
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายจิรายุทธ  บำรุง
2. เด็กหญิงชาลิสา  ราษภิบูลย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  มีทอง
 
1. นางสาวทัศนารถ  ตรีอาทิตย์โยธิน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 1. เด็กชายปัญญวัต  จ้านสกุล
2. เด็กชายพิสัณห์  รุจิวิวัฒนกุล
3. เด็กหญิงเปรมกมล  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวทัศนารถ  ตรีอาทิตย์โยธิน
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายณ ภัทร  ชูสังข์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  รอดแคล้ว
3. เด็กชายอนันต์ธเนศ  สารศรี
 
1. นางสาวทัศนารถ  ตรีอาทิตย์โยธิน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 1. เด็กชายนนทวิทย์  แสงสว่าง
2. เด็กชายภูมิวิทย์  ณ ระนอง
 
1. นางสาวทัศนารถ  ตรีอาทิตย์โยธิน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 1. เด็กชายพิสิษฐ์  วรากุล
2. เด็กชายวิชิต  อินทสุธน
 
1. นางจันทรา  ธนัตวรานนท์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงดวงหทัย  เพชรนิล
2. เด็กหญิงตะวัน  อยู่ยัง
3. เด็กหญิงธนัชชา  ชัยฤทธิ์
4. เด็กหญิงนฤดี  เพชรนคร
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยืนยง
 
1. นางสุนันทา  แสงกาศนีย์
2. นางดวงภร  เสนาะเสียง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์โท
2. เด็กหญิงกชพร  เริงกิจ
3. เด็กหญิงณัฐพร  โอภาศ
4. เด็กหญิงดลนภัส  บุญชูวงศ์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  จูมสวัสดิ์
 
1. นางดวงภร  เสนาะเสียง
2. นางจริญ  ผุดเพชรแก้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงรัตติญา  แสงอินทร์
2. เด็กชายศรยุทธ  วงษ์ฉิม
 
1. นางสุนันทา  แสงกาศนีย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เหลารัก
 
1. นางจริญ  ผุดเพชรแก้ว
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 1. เด็กชายวรพล  สุปัญญา
2. เด็กชายศุภรัตน  นาคอ่อน
 
1. นายสันทัด  รัตโนภาส
2. นางสาวสายชล  คงแก้ว
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 1. เด็กชายกอบชัยชนะ  ภู่เงิน
 
1. นายบุญจิง  ดวงธัมยาล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริชาติ
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปุกะเวส
 
1. นายบุญจิง  ดวงธัมยาล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงนันภัทร์  จันทร์เขียว
 
1. นางจันทรา  ธนัตวรานนท์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 1. เด็กชายกฤติพงศ์  วรรณวิลัย
2. เด็กชายพิษณุ  เพ็งสลุง
3. เด็กชายสงกราน  คงกระแดะ
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
2. นายสันทัด  รัตโนภาส
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  แสงจันทร์ทอง
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงสิริยากร  สนธิใจ
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 1. เด็กชายีเขมมณี  คงน้อย
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงสุพัชรี  รอดแก้ว
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงมนชนก  ทองรักษ์
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 1. เด็กชายวสุพล  แซ่ล่อ
 
1. นางปราณี  โกดี
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทร์จันทร์
 
1. นางปราณี  โกดี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1. เด็กชายศุภรัตน  นาคอ่อน
 
1. นางสาวเพียงพิศ  รัตนะ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงกรกนก  เพชรสวี
2. เด็กหญิงปาจรีย์  แดงนวล
 
1. นางสาวเพียงพิศ  รัตนะ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญชู
2. เด็กชายธนโชค  โชควัฒนรัตน์
 
1. นางชมพูนุท  พัดพรม
2. นางสมมิตร  จรัสบุษราคัม
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงวรัมพร  บรรจงช่วย
2. เด็กชายวสุพล  แซ่ล่อ
 
1. นางทิพยาพร  เศษคง
2. นายมานิตย์  ชูสกุล
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 1. เด็กหญิงสุธิดา  ทองเปีย
 
1. นางศรุดา  สุวรรณยุหะ
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1. เด็กชายสุทธิพร  พรชัยเจริญ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ขาวเขาอ้อ
 
1. นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  ทับแบน
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ซื่อสัตย์
 
1. นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว
 
41 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1. เด็กหญิงพินญาฎา  ดอกไม้
2. เด็กหญิงวศินี  คงเดิม
 
1. นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว
2. นางศรุดา  สุวรรณยุหะ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 1. เด็กชายจักรพงศ์  พิมโพกลาง
2. เด็กชายชนกันต์  เทศลำลึก
3. เด็กหญิงพรชิตา  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสาวสายชล  คงแก้ว
2. นางปราณี  โกดี
 
43 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บี้บก
 
1. นางสาวพัฒนา  ผึ่งผาย
 
44 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองเปีย
2. เด็กชายณัฐพล  ศิริชาติ
3. เด็กชายธนพัฒน์  อินทรีย์
 
1. นางวนิดา  มีทอง
2. นายมานิตย์  ชูสกุล
 
45 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1. เด็กหญิงวราลี  แย้มลังกา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์คีรี
3. เด็กหญิงอภิชญา  นาคะ
 
1. นางบุญเรือน  แสงสึก
2. นางสาวพัฒนา  ผึ่งผาย
 
46 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยืนยง
 
1. นางบุญเรือน  แสงสึก
 
47 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1. เด็กชายชัยธวัช  สุวรรณี
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทวีสุข
 
1. นางทิพยาพร  เศษคง
2. นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขโข
 
1. นางทิพยาพร  เศษคง
 
รวม 84 60