เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2557
25 ก.ย. 2557
26 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  26  ตุลาคม  2557
 

 
 

เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

          ****รายการแข่งขันแอโรบิก ป.1-6   เดิมแข่งขันวันที่ 24 ก.ย.57  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ เวทีกลาง สพป.สข.3  เปลี่ยนเป็น แข่งขันวันที่ 24 ก.ย.57  เวลา 10.00-11.30 น.  ณ เวทีกลาง สพป.สข.3
 

 
 

เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกิจกรรมโชว์  ดังนี้
          1.  การแข่งขันขูดมะพร้าว ป.4-6 , ม.1-3     เดิม แข่งขันวันที่ 26 ก.ย. 57 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ เต้นท์ด้านหน้าอาคาร สพป.สข.3    เปลี่ยนเป็น  แข่งขันวันที่ 26  ก.ย. 57  เวลา 12.00 - 13.00 น.  ณ เวทีกลาง สพป.สข.3
          2. การแข่งขันลิเกฮูลู ป.1-6    เดิมแข่งขันวันที่ 26 ก.ย.57  เวลา 13.00 - 14.00 น.  ณ เวทีกลาง  สพป.สข.3   เปลี่ยนเป็น แข่งขันวันที่ 24 ก.ย. 56  เวลา  12.00-13.00 น. ณ เวทีกลาง สพป.สข.3

          3. การโชว์ก็อตทาเลนต์ (Got Talent)   เดิมแข่งขันวันที่ 26 ก.ย.57  เวลา 14.00-15.00 น.  ณ เวทีกลาง สพป.สข.3  เปลี่ยนเป็น แข่งขันวันที่ 26 ก.ย.57  เวลา 13.00-14.00 น.  ณ เวทีกลาง สพป.สข.3

         

 

 
  กรณีเปลี่ยนตัวนักเรียน
                ให้โรงเรียนทำเป็นหนังสือราชการ โดยเรียนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรายการ...........................  แล้วนำไปยื่นให้คณกรรมการในวันแข่งขัน
 
 

แผนผังสถานที่แข่งขัน
เขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านลำชิง
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
เทศบาลอำเภอนาทวี

 
 

พิมพ์บัตรกรรมการ

 
 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกซ้อม

                   โรงเรียนต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน แล้วให้ผู้เข้าแข่งขันนำไปในวันแข่งขันด้วย

 
  กลุ่มสาระภาษาไทย    รายการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนา ป.1-3 , ป.4-6  และ ม.1-3
            ใช้เนื้อหาบทอาขยานที่นำมาใช้ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประกอบด้วยบทอาขยานบทหลักและบทอาขยาน บทเลือกของแต่ละชั้นจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  บทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้เข้าแข่งขันท่องบทอาขยานทำนองเสนาะไม่ดูบทอาขยาน
 
 

แจ้งเพิ่มเติมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

 
  กิจกรรมโชว์     รายการการแข่งขันจับปลาไหล ป.1-6 และ ม.1-3   ยกเลิกการแข่งขัน  
  ปฐมวัย
          หัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด   1.  บ้านน่่าอยู่   2. โรงเรียนของฉัน   3. สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
              ##  การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6   ให้ส่งโครงงานเป็นรูปเล่มให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ ๑๘  กันยายน ๒๕๕๗  
              ##
การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 4-6 , ม.1-3   ให้ส่งโครงงานเป็นรูปเล่มให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๗  
 
 
กลุ่มสาระศิลป-ทัศนศิลป์ หัวข้อที่คณะกรมการกำหนดในการแข่งขัน
              ## การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3     หัวข้อ 1. วัฒนธรรมไทยภาคใต้ 2. ภาวะโลกร้อน 3. น้ำพลังแห่งชีวิต 4. อาเซียนร่วมใจ
             ## การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 หัวข้อ 1. การละเล่นของเด็กไทย 2. ประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ 3. วิถีไทย 4. ของดีบ้านเรา 5. นางในวรรณคดีไทย
             ## การแข่งขันประติมากรรม  ป.1-3 , ป.4-6 ,   หัวข้อ   1. เศรษฐกิจพอเพียง   2. ก้าวไกลสู่อาเซียน   3. เมืองไทยน่าอยู่   4. ประเพณีวัฒนธรรมไทย   5. ความสามัคคี
             ## การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3    หัวข้อ   1. วีถีชีวิตของภาคใต้   2. เศรษฐกิจพอเพียง   3.  สืบสานตำนานศิลปท้องถิ่นไทย
             ##  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.4-6 , ม.1-ม.3    หัวข้อ   1. เศรษฐกิจพอเพียง   2. โลกใต้ทะเล   3. ปักษ์ใต้บ้านเรา   4. การละเล่นของเด็กไทย   5. วิถีไทย
             ##  การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์     ,  ม.1-3    หัวข้อ   1. เศรษฐกิจพอเพียง    2. วิถีชีวิตไทยภาคใต้   3. ของดีบ้านเรา   4. ลดภาวะโลกร้อน   5. รู้รักสามัคคี
 
  การแข่งขันกิจกรรมโชว์ รายการแข่งขันโชว์ก็อตทาเลนต์ (Got Talent) โรงเรียนสามารถส่งการแข่งขันเป็นประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม  
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
            โครงงานทุกประเภทของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ส่งให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ขอให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตรวจสอบรายชื่อ หากพบว่าชื่อคณะกรรมการผิด ให้แจ้งกลุ่มส่งเสริม ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗  
  ขณะนี้ได้เปิดระบบให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง    และจะปิดระบบในวันที่ 15 กันยายน  2557  
  การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่   สพป.สข.3 ไม่จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมที่มี จำนวน 1 ทีม / 1 คน  แต่นักเรียน / ทีมที่เข้าแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว จะได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันระดับภาคต่อไป  
  ตารางการแข่งขัน  ยังไม่สมบูรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
       
 
  การแข่งขันกิจกรรมโชว์ไฮไลท์ (ก็อตทาเลนต์)
       ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายอำเภอลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอนแต่ละกิจกรรม  ได้ที่กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หากมีปัญหาสามารถประสานโดยตรงได้ที่ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอำเภอนั้น ๆ  ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้สอน  ในระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2557 หลังจากนั้นระบบจะปิดการลงทะเบียน
 
  กลุ่มสาระภาษาไทย
    กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-3 , ป.4-6 และ ม.1-3 ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ โดยใข้ผลการประกาศเขียนเรียงความคัดลายมือนักเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคใต้  ดังนี้
        - การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  ป.1-3  ได้แก่ เด็กชายรัชชานนท์  เส๊ะเส็น   นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
        - การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-6  ได้แก่ เด็กหญิงเพียงทิวา  สังฆรัตน์   นักเรียนโรงเรียนบ้านกะทิง
        - การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-3  ได้แก่ เด็กหญิงเล็ก  ศรีโคต  นักเรียนโรงเรียนบ้านคูนายสังข์  
 
 

หลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมโชว์ไฮไลน์และก๊อตทาเลน) คลิกที่นี่

 
 

ปฏิทินการใช้โปรแกรมลงทะเบียนแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ คลิกที่นี่

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 217
จำนวนทีม 2,089
จำนวนนักเรียน 4,893
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,034
จำนวนกรรมการ 897
ครู+นักเรียน 7,927
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,824
ประกาศผลแล้ว 232/284 (81.69%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 37
เมื่อวาน 81
สัปดาห์นี้ 283
สัปดาห์ที่แล้ว 553
เดือนนี้ 1,007
เดือนที่แล้ว 1,160
ปีนี้ 25,109
ทั้งหมด 275,998