หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ska3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางอรุณศรี เพ็ชร์ทองโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ ทองแก้วโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ ไชยชนะโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นางสาวฮาบีบ๊ะ เล๊าะล่อโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
5. นางจินดา เทพสุวรรณโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนุชนาถ โสตโยมโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสัจจานนท์ ชุมวาสโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
3. นางภีรภาพ จันทร์จะนะโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
4. นายสัญญา ศรีคงทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
5. นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูรโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอำไพ สังหาญโรงเรียนบ้านพรุเตียวประธานกรรมการ
2. นางสุดคนึง ทองศรีนวลโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นางเกศราภรณ์ สายกิ้มซ้วนโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ อัศเดชโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
5. นางนงเยาว์ มากชูชิตโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางระรวย อิสโรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ ทองไฝโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
3. นางดวงแข หนูสุกโรงเรียนวัดช่องเขากรรมการ
4. นางสาวระวิพรรณ โต๊ะอีสอโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
5. นางสายจิตร์ หมื่นสะชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนันทิตา ศรีจันทร์งามโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางสมญา ดูล๊ะโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ศิริ เยาวรัตน์โรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
4. นางฮายาตี สามะโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
5. นางพรพรรณ ถาวรโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายฐิติวัฏฏ์ กล่ำจีนโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางศิรินาฏ ทองไฝโรงเรียนทองอยู่นุตกูลกรรมการ
3. นางดาราวัลย์ หมื่นจรโรงเรียนบ้านแคกรรมการ
4. นางประไพ ไชยทองโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ หลีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน เยาวรัตน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางพนิดา อ๋องยุทธศาสตร์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวละออ แซ่ต่อโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
4. นายสมมาต เอียดเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางพรรณพา พุมเสนโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายคล้ายเทพ นนทพุทธโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางรุ่งนภา ไชยถาวรโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
4. นางสุพรรณา สงวนศิลป์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
5. นางปริชาติ ใหม่คงโรงเรียนบ้านแซะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสมสมร ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุภัท สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสุดใจ ใหม่คงโรงเรียนวัดช่องเขากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ทองไฝโรงเรียนบ้านพรุหวากรรมการ
5. นางสาวจันทรัสม์ ไหมจ้ายโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเสงี่ยม พัวพันธ์โรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นางระวิดา หมอเต๊ะโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางจินต์จิตรา สังราชกิจโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สุระสังวาลย์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางบุญเรือน บุญเพ็ชรทองโรงเรียนบ้านท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประไพ แก้วได้ปานโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นางอาชีพ ศรีทวีปโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นายไพศาล พนาศรัณย์โรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นายอาจิณ สุวรรณชนะโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2กรรมการ
5. นางวิจิตรา แก้วสุขโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุวรรณวรบุญโรงเรียนบ้านทัพหลวงประธานกรรมการ
2. นางกนกทิพย์ อนันตพรรคโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวนงนุช แดงเย็นโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางดารารัตน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ชำนาญกิจโรงเรียนบ้านล่องควนกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แสงรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
4. นายวิทยา จิตต์รัตน์โรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
5. นางจำรัส บุญชูมณีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางไกรวัลย์ รัตนะโรงเรียนวัดประจ่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนารถสุดา สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
3. นางฮาซาน๊ะ หัดหนิโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นางครองสิน เสาวนีย์พิทักษ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางชุติมา เฆมหมอกโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สันหมะโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นางดารุณี ร่่มสกุลโรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
3. นางสาววลัยเพ็ญ ไฝเสนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
4. นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
5. นางวัลลภา ศรียะโอ๊ะโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุนทร พรมเรืองโชติโรงเรียนบ้านลำไพลประธานกรรมการ
2. นางกนกกาญจน์ ทัยศรีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางสาวรอกีเยาะ มะลีโรงเรียนบ้านมุนีกรรมการ
4. นายยูโส๊บ หลำเก็มโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสรินยา มุเส็มสะเดาโรงเรียนวัดสังฆารามกรรมการ
2. นางสาวธัญญาภรณ์ แดงแก้วโรงเรียนบ้านนาจะแหนกรรมการ
3. นายอดินันท์ หัสบูโรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการ
4. นายอุดมรัตน์ พรมภักดีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางแวฬาร์ตีฟัส หมีนยะลาโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอำไพ ดำพลับโรงเรียนบ้านระตะประธานกรรมการ
2. นางวรรณนภา ทองเป็นไชยโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
3. นางวาสนา หวัดเพชรโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางเอมอร เพชรจรูญโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
5. นางจารีย์ โปจีนโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวธนพร จันทร์จิตจริงใจโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แก้วมีโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางบุญเรือน จันทขัมมาโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางศลิษา ยอดนุ้ยโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
5. นางอาสะหน๊ะ มินโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ชูศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนากันประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางธนวรรณ รัฐฐานะโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นางสาวพรรณภา แก้วคงโรงเรียนทองอยู่นุตกูลกรรมการ
5. นางสาววราทิพย์ บุญศรีโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางปรีดา ศรีถกลโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ปรียวาณิชย์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวปารมี รัตนะโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางรุซัยนีย์ ดุนีโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
5. นางสมพร ขุนเกลี้ยงโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสนอง ชูมาปานโรงเรียนบ้านตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นางสาวฟารีส๊ะ อาหวังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางสาวรัตญา แก้วจำรัสโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางนัฐสิมา ดาเหล็นโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการ
5. นางวสิยา เทพศรีโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางศรีเรือน สีสวนแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา๑ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล ยาอีดโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
3. นางอุบล ตุลยนิษก์โรงเรียนบ้านลางากรรมการ
4. นางณิชนันท์ ชูชื่นโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นายนครินทร์ เดาะหวังโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาประธานกรรมการ
2. นางสมพร วัฒนกุลโรงเรียนบ้านพังลา (ตรีนิชวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวพัชลี หาณรงค์โรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นางกาญจนา ปาลรัตน์โรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทนา ทองขำโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ เหล็มปานโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
3. นางสมถวิล ร่มสกุลโรงเรียนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางนุสรา จินเดหวาโรงเรียนบ้านประกอบกรรมการ
5. นางทิชากร สังฆรัตน์โรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางแวนาปีเส๊าะ ยีตูวาโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางวัลลา ชุมแก้วบ้านนากรรมการ
3. นางสาววาสนา ยงมะเกะโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา๑กรรมการ
4. นายกระจ่าง ไชยสุขังโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
5. นางมะลินี หนูมากโรงเรียนบ้านม่วงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรหานา พันธ์ฉายาโรงเรียนบ้านฉลุงประธานกรรมการ
2. นางอารี พุฒพงษ์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นายวิษณุ พาหุรัตน์วัดเกษมรัตน์กรรมการ
4. นางวิลาวรรณ บุญธรรมโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางชมัยพร แก้วละเอียดโรงเรียนสะบ้าย้อยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โรจนหัสดินโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการ
3. นายจำนงค์ ขวัญแก้วโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
4. นายบุญนำ หมีนยะลาโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภิญโญ ลักษณะอัมพรโรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สุุวรรณขำบ้านคูนายสังข์กรรมการ
3. นางสาวนุรฮายาตี ตาเยะโรงเรียนทับยางกรรมการ
4. นางนางสมจิต อ่อนแก้วโรงเรียนบ้านกระอานกรรมการ
5. นายจรูญ คงนุ้ยโรงเรียนบ้านป็องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวซีด๊ะ หรีหน่ายบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ทองเหลืองโรงเรียนบ้านท่าข่อยกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สารวงค์โรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
4. นางธีรมาส สุวรรณชาติโรงเรียนบ้านบ่อน้ำส้มกรรมการ
5. นางวิสิญดา เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ เอียดเพชรบ้านแคประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ไชยศรีโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
3. นายไพโรจน์ หนูสีแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
4. นายจำเริญ งามเลิศโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวจิราทิพย์ คล้ายศรีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงค์ เดชสุขโรงเรียนบ้านคลองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อ๋องยุทธศาสตร์บ้านม้างอนกรรมการ
3. นางณาตยา สุวรรณโณโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางพูนศรี แก้วสุกโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางอมรา แก้วบุตรโรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางพิทยา อนันต์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เมืองละอองวัดประจ่ากรรมการ
3. นายสุเมธ พนิตมนตรีโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นายจรูญ ปิณฑโกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพิมล โชติพานิชโรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายเพียร ยอดสกุลวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
3. นายอนุรัตน์ ขวัญมาโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
4. นางเพลินพิศ ยอดสกุลโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการ
5. นางรุ่งฤดี ชัยเชื้อโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพรทิพย์ รัสสะวรรณโณโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเจะมาสีเต๊าะ อิยุโสะโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสุดคนึง ทองศรีนวลโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
4. นางสุไรยา สนิโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชนากานต์ ราชพิทักษ์(สมาแฮ)โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์โรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
3. นางนิตยา ปาลรัตน์ชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
4. นางประภาพร ฐานะพันธุ์โรงเรียนวัดทุ่งข่ากรรมการ
5. นายวัฒนชัย สาลีโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย พงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านคูหาประธานกรรมการ
2. นางสมนึก หมาดหลีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางไมตรีจิต ศรีไตรรัตน์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
4. นางสาวอุษา จุลฉพลโรงเรียนรุ่งภิญโญกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญแต้ม วิมลทรงโรงเรียนอายุรกิจโกศลประธานกรรมการ
2. นางสาวพาอีซ๊ะ สมานโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นายบุญอรรถ ศรีสัจธรรมโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นายวิชิต รักวิจิตรบ้านปากบางนาทับกรรมการ
5. นางสาวพรลภัส คงสมโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์โรงเรียนบ้านทับโกบประธานกรรมการ
2. นางวรีวรรณ เมืองเกษมรัตน์โรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นายสุชาติ ติ้งมุขโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
4. นางสุภาพิตร จีนหมวกดำโรงเรียนวัดปริกกรรมการ
5. นางสมจิตร ประทุมมณีชุมชนวัดควนมีดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอธิษฐาน ยอดเอียดโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นายจารณ ถือเถี้ยนโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางนฤมล ไชยรัตน์บ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นายปฐมพงศ์ สังข์สรโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางลำเจียก เอียดคงโรงเรียนอายุรกิจโกศลประธานกรรมการ
2. นายมะแอ หะโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นายวินิจ ศรีช่วยบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นางสาวปราณี จันตะโขโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
5. นายนพดล หมิดทองคำโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมปอง นิคมรัตน์โรงเรียนบ้านเคลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวซูรีนา โดยหมะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นายวิลาศ เสาะสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการ
4. นายเอก หมัดล่าบ้านลางากรรมการ
5. นายหามะ สาและโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายประสิน อนันตประเสริฐโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นายพิศักดิ์ มาลินีโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางสาวณัฐติญา โยงนิโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมรรยาท มณีนวลโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางสาวไลลา สาเหาะโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางโชคดี แก้วขวัญบ้านคลองแงะกรรมการ
4. นางจินตนา ไชยสุขังโรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ เชาวนาสัยโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ชูศรีโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
3. นางบัครียะร์ เยะหมันบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นางฤดี สัญศรีเมืองโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นางอมร พรหมแก้วโรงเรียนวัดวังไทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธิติมา เผือกสมบ้านคูศักดิ์สิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางพรลภัส แต้มทองโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางปวีณา เต็มขาวโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
4. นางปัทมา เหมรัตน์โรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
5. นางภิญโญ จิตต์รัตน์โรงเรียนลำไพลราษร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางณัฐติตา เสนะกูลโรงเรียนบ้านยางเกาะประธานกรรมการ
2. นางสุทิน ขวัญเพชรโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นางปัทมา เหมรัตน์โรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการ
4. นางนงเยาว์ สงทับโรงเรียนบ้านหนองส่าหรายกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมโชค พูลสวัสดิ์บ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวถนอมวรรณ ทองเสนอโรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
3. นางเด่นดวง สุขศรีแววโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นายอภิชาติ หมานมาดโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเพลินใจ ดวงสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจิต ทองคำโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสาวอุไร สุวรรณบัณดิษฐ์บ้านนากรรมการ
4. นางดรุณี เสนาจิตต์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการ
5. นางลัดดา พริกเบ็ญจะโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางวิไลพร แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร อภิจิตต์ดำรงโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นางสุทธิชา เพิ่มบุญบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ อินทรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางจิรฐา แซ่ค่งโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำข้าวยำ/น้ำบูดู ป.4-ป.6
1. นางจีราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางอมรทิพย์ เพชรขาวช่วยโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นางสาวศิริลาวัลย์ ศันสนะวิศิษฏ์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำข้าวยำ/น้ำบูดู ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพร คงคำขวัญโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจีราภรณ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขูดมะพร้าว ป.4-ป.6
1. นายสำรวย โสตโยมโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายชิด เทพสุวรรณโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
3. นางสุดา พงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
4. นายอำนวย สุวรรณโณโรงเรียนทับโกบกรรมการ
5. นายอุดม ทองเพชรจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขูดมะพร้าว ม.1-ม.3
1. นายสำเริง สุวรรณชาตรีโรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นายแสง เอียดยอดโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นายอำนวย สุวรรณโณโรงเรียนบ้านทับโกบกรรมการ
4. นายชิด เทพสุวรรณโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นายอุดม ทองเพชรจันทร์โรงเรียนบ้านทุ่งครกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขนมต้มเดือน ๑๐ ตุ้ปะ ป.4-ป.6
1. นางผกากรอง นนทพุทธโรงเรียนบ้านสำนักหว้าประธานกรรมการ
2. นางจรรยาณี คงสว่างโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางดวงเดือน บุลวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขนมต้มเดือน ๑๐ ตุ้ปะ ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน บุลวรรณ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
การแข่งขันทำขนมเจาะหู ป.4-ป.6
1. นางอารี จันทร์คล้ายโรงเรียนบ้านสะกอมประธานกรรมการ
2. นางสุนิตย์ พรมทองบุญโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวริษา คงสมโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำขนมเจาะหู ม.1-ม.3
1. นางอารี จันทร์คล้ายโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
2. นางสุนิตย์ พรมทองบุญโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
การแข่งขันทำขนมจู้จุล ป.4-ป.6
1. นางอารีย์ ทองเส้งโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯประธานกรรมการ
2. นางกอบขวัญ แดงบำรุงโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำขนมจู้จุล ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ ทองเส้งโรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ฯกรรมการ
การแข่งขันทำขนมก้านบัว ป.4-ป.6
1. นางสาวนวพร หนูแก้วโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
การแข่งขันทำขนมก้านบัว ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพร หนูแก้วโรงเรียนวัดนาปรือกรรมการ
การแข่งขันทำขนมกวนอาซูรอ ป.4-ป.6
1. นายหะหม๊ะ เต๊ะเก๊ะโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
การแข่งขันทำขนมกวนอาซูรอ ม.1-ม.3
1. นายหะหม๊ะ เต๊ะเก๊ะโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
การแข่งขันลิเกฮูลู ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ สุริยันยงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี โส๊ะหัดโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันลิเกฮูลู ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี โส๊ะหัดโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายกรรมการ
การประกวดคนหน้าเหมือน ป.1-ม.3
1. นายสำราญ สุวรรณโรจน์โรงเรียนบ้านม้างอนกรรมการ
การประกวดการแต่งกายประจำถิ่น ป.1-ป.6
1. นายสุบิล ศรีทองสุขโรงเรียนบ้านพังลาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐายวดี สังข์อ้นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ชุมแสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
4. นางสาวอนงค์ศิริ เยาวรัตน์โรงเรียนวัดประจ่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการแต่งกายประจำถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ศิริ เยาวรัตน์โรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
แข่งขันกรีดยางพารา ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณี มหาพรหมโรงเรียนบ้านยางเกาะประธานกรรมการ
2. นางกฤตพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ จันทพันธ์โรงเรียนวัดช่องเขากรรมการและเลขานุการ
แข่งขันกรีดยางพารา ม.1-ม.3
1. นายอารมณ์ จันทคามโรงเรียนบ้านเกาะค่างประธานกรรมการ
2. นางกฤตพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นายโกศล อ่อนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจับปลาไหล ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ ทองน้อยโรงเรียนวัดห้วยคูประธานกรรมการ
2. นายประโชค ชุมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจับปลาไหล ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ คงชะนะโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นายประโชค ชุมอินทร์โรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การโชว์ ก๊อตทาเลนต์ (Got Talent) ป.1-ป.6
1. นางสุภา ทองเจริญโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3กรรมการ
3. นายสันติชัย ยีด่อเหล๊าะโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการและเลขานุการ
การโชว์ ก๊อตทาเลนต์ (Got Talent) ม.1-ม.3
1. นายสันติชัย ยีด่อเหล๊าะโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
การโต้วาทีภาษาสะกอม ป.1-ป.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางละออง อินทมะโนโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางณัฐนรีย์ แก้วขวัญโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางริมสิน พนมอุปการโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
4. นางสุณีย์ บำรุงหนูไทยชุมชนบ้านทางควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ ไหวพริบโรงเรียนบ้านป่าโอนประธานกรรมการ
2. นายวราธร แก้วกุลโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
3. นายสุนัย พุทธกูลโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
4. นางทิวาพร คงบ้านควนบ้านสะพานหักกรรมการ
5. นายเทพ มากชูชิตโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ รัตนมุสิทธิ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายวริทธิ์สิน ไชยอัษฎาพรโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ รัตนคันทรงบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางสมพิศ คงเวชโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมพร แก้วซังโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นายนคร เจริญทรัพย์ยิ่งโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
3. นางบำเพ็ญ จันทรัตน์บ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางสาวยุพา คงกระพันธ์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางโศภิตา หมาดนุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางจิรา รักปลอดโรงเรียนบ้านกะทิงกรรมการ
3. นางละเมียด ศรีทรงบ้านคลองแงะกรรมการ
4. นายอภิเษก แซ่ย่วนโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
5. นายนูเซ็น ดิสธรรมโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางอุไร หัสรามชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ แก้ววิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นายภักดี แก้วเจริญโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
4. นายสุธรรม เขียวหอมโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสุภา เส็นธนูโรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ประธานกรรมการ
2. นายกิตติ เดชวราวิจิตรโรงเรียนเมาะลาแตกรรมการ
3. นางธนากร ณ สงขลาโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายสวิน แหละหมัดบ้านม้างอนกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ บ่อเตยโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ ผ่องถวิลโรงเรียนสะบ้าย้อยประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
3. นายธนนท์ สุวรรณษานนท์บ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
4. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ กำเนิดผลโรงเรียนบ้านคูหากรรมการ
3. นายปรีชา สุขธรณ์บ้านเลียบกรรมการ
4. นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยาโรงเรียนชุมชนนิคมร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวรสรินทร์ อะตะราใจโรงเรียนบ้านล่องควนประธานกรรมการ
2. นางอำมอน ขุนทองบ้านเกาะทากกรรมการ
3. นางเตือนใจ คำตันโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
4. นางรจนา จิตตะปาโลโรงเรียนทองอยู่นุตกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมะสะดี ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ภักษรโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวอุษณีย์ เสือดีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นายจันทโรจน์ กี้ติ๊กโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์กรรมการ
5. นางอำมอน ขุนทองบ้านเกาะทากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางดวงกมล ศรีเทพโรงเรียนวัดนาหมอศรีประธานกรรมการ
2. นางพร บุญรัตน์โรงเรียนบ้านสำนักหว้ากรรมการ
3. นางสาวธนิษฐา ทองวิไลโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นางจงจิต แก้วเดชบ้านสะพานหักกรรมการ
5. นายวิลาศ แก้วทิพมณีโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายธวัช มะโนเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายอรัญ เจ๊ะหนุ่มโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นายจารึก ยกรัตน์บ้านสะกอมกรรมการ
4. นางรัตนา เลรักมานโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
5. นางปลื้มสุรางค์ โทวิทยะพันธ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิรัต โต๊ะเส็นโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มณีโชติโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางรจนา จิตตปาโลโรงเรียนทองอยู่นุตกูลกรรมการ
4. นายจารึก ยกรัตน์บ้านสะกอมกรรมการ
5. นางจินตนา เกิ้อก่อยอดโรงเรียนบ้านคลองยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ลักษณาวงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายขจรยุทธ มาประสมโรงเรียนคอลอมุดอกรรมการ
3. นายมะสะดี ยีเอาะโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการ
4. นายวิสุทธิ์ แก้วทองบ้านป่างามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางปลื้มสุรางค์ โทวิทยะพันธ์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางฐิตินันท์ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
3. นางสาวดาวฤดี ทองกับศรีโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางประดับ ทองเจือเพชรบ้านควนหัวช้างกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ขะเดหัสโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายโอภาส เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยประธานกรรมการ
2. ดาบตำรวจหญิง พัชรี ปานถาวรโรงเรียนตชด.บ้านทุ่งสบายใจกรรมการ
3. นายภานุกร นิ่มดวงโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางประดับ ทองเจือเพชรบ้านควนหัวช้างกรรมการ
5. นายชวน แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมโชค ถาวรนุรักษ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีนุช อุมาศิลป์โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
3. นายสุเทพ เหมมันโรงเรียนวังบวบกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ กิตติคุณโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณิการ์ ทับถมโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นายทรงยศ ราญฎรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒กรรมการ
5. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา หนูย่องโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
4. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านบ่อโชนกรรมการ
3. นางนิตยา แก้วน้อยโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒กรรมการ
5. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุณี เมฆธรรมโรงเรียนบ้านระตะประธานกรรมการ
2. นางนิตยา แก้วน้อยโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ อัคคะเมธีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา ๒กรรมการ
4. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางจรรยา สังข์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านคูหาประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ศิริสกุลโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
4. นางกันต์ณพัชญ์ เหมะตะศิลป์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
5. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางปราโมทย์ รำจวนจรโรงเรียนบ้านนาปรังประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย เสียงอ่อนโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80กรรมการ
5. นางสุพรรณี หนิแส๊ะโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายมโนธรรม ศิริรัตน์โรงเรียนวัดวังไทรประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นายธำรงค์ มณีนวลโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. นางสุพรรณี หนิแส๊ะโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายมโนธรรม ศิริรัตน์โรงเรียนวัดวังไทรประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางวาทินี รัตนวนาวงศ์โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
4. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ มุสิกะชาติโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายมโนธรรม ศิริรัตน์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
3. นางวาทินี รัตนวนาวงศ์โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
4. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางเพียงฤทัย แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นายภัทยา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวาทินี หลำหลีโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
4. นายมโนธรรม ศิริรัตน์โรงเรียนวัดวังไทรกรรมการ
5. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมโนธรรม ศิริรัตน์โรงเรียนวัดวังไทรประธานกรรมการ
2. นายภัทยา พิชญาวัตรโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวาทินี หลำหลีโรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์กรรมการ
4. นายทวี สีชมภูโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ มโนกิจอุดมโรงเรียนสะบ้าย้อยประธานกรรมการ
2. นายวินีต ณรงค์กูลโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
3. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
4. นางอภิสรา เนื่องสุวรรณโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวินีต ณรงค์กูลโรงเรียนชาติตระการโกศลประธานกรรมการ
2. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
3. นางอภิสรา เนื่องสุวรรณโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามประธานกรรมการ
2. นางรัชนี คงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
3. นายวินิต ณรงค์กุลโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
4. นางอภิสรา เนื่องสุวรรณโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี คงศรีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
3. นายวินิต ณรงค์กุลโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
4. นางอภิสรา เนื่องสุวรรณโรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชาวดี เหมศิริโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
3. นายทรงยศ ราญฎรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สวัสดีโรงเรียนบ้านระตะกรรมการ
3. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
4. นายทรงยศ ราญฎรโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสมพร พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางจรรยา สินน้อยโรงเรียนบ้านป่างามกรรมการ
4. นางสุวรรณี หัดสาหมัดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโกวิท สุนทรมาศโรงเรียนวัดลำพดจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสมพร พรหมสถิตย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสุวรรณี หัดสาหมัดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระพัฒน์ ้เพ็ชรกาญจน์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกติกา ภูมิพัทธ์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายพิจิตร รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิจิตร รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายพีระพัฒน์ เพชรกาญจน์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางกติกา ภูมิพัทธ์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
4. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางณฐกมล ทองเทียบโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นายไพสณฑ์ เพชรทรรศนะโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
3. นางกติกา ภูมิพัทธ์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
4. นายพิจิตร รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางณฐกมล ทองเทียบโรงเรียนบ้านน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางกติกา ภูมิพัทธ์โรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายพิจิตร รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายชยนต์ ยมนัตถุ์โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นางขวัญตา ประสานสงค์โรงเรียนบ้านนาทับกรรมการ
4. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนบ้านลุ่มกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจำนันท์ สิงประจิมโรงเรียนวัดบ้านลุ่มประธานกรรมการ
2. นายศุภฤกษ์ หงอสกุลโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการ
3. นายวาริส เจ๊ะกาโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
4. นางขวัญตา ประสานสงฆ์โรงเรียนบ้านนาทับกรรมการ
5. นายสุรินทร์ ไชยทองโรงเรียนบ้านพรุชิงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุธาสินี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา จอมพิพัฒน์พงศ์โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางเอมอร อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
4. นายณฐกร สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชญาณี เพ็ชรกาศโรงเรียนบ้านตลิ่งชันประธานกรรมการ
2. นายณฐกร สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร ชัยสิงห์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางกฤตพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางรสจิราพร สิงหนราพัฒน์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
6. นางอังคะนา แก้วประดับโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
7. นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอังคนา แก้วประดับโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
2. นางอาภรณ์ อิสโรโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุธาสินี ดังแก้วสีโรงเรียนบ้านสุโสะประธานกรรมการ
2. นางอังคะนา แก้วประดับโรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
3. นางอาภรณ์ อิสโรโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
4. นางปรียาภรณ์ จันทร์ละเอียดโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
5. นางสาวรัศราภรณ์ ผอมแก้วโรงเรียนวัดประจ่ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณี ณรงค์กูลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว บุญแก้วขวัญโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสารภี อ่อนรอดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางชุติมา เพชรหนูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางรัตนา เลรักมานโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
6. นางรสจิราพร สิงหนราพัฒน์โรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
7. นางกฤตพร สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายมนัส จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านนาจะแหนประธานกรรมการ
2. นายเยี่ยมศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222กรรมการ
3. นายปราถนา สุพรรณศิริโรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ กิตติคุณโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางไมตรี เอียดยอดโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย ยีด่อเหล๊าะบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นางนัตตรีเซีย เต๊ะหมานโรงเรียนบ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางวรัญญา ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านทับยางกรรมการ
5. นางจิมจิรา สุขเดิมรอดโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนิศากร คุณากรนิติธรโรงเรียนสะบ้าย้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวพอใจ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านไร่(ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุภาพ ทองจินดาโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการ
4. นางดาราภรณ์ คงสีแก้วโรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
5. นางฮารีม๊ะ ยีด่อเหล๊าะโรงเรียนบ้านน้ำเค็มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางมลิวรรณ บุญจริงโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ประธานกรรมการ
2. นางสาวฟารีดา หะยีหมัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)กรรมการ
3. นางสาวศันสนีย์ อิหม่ำเหมโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
4. นางละออ ชุ่มชื่นโรงเรียนบ้านสะพานเคียนกรรมการ
5. นางสาวสุไรด๊ะ หลำเก็มบ้านลางากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวตรีทิพย์ อัครพงค์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา มู่สาโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
3. นางวีรยา บิลหมัดโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ศรีเส้งโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
5. นางนันท์นภัสร์ ไชยสุวรรณวัดนาปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางไตรรัตน์ เกตุบรมย์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายนาวาวี เจ๊ะอุมาชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222กรรมการ
3. นางวรรณี จำนงค์โรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ คงยุนุ่ยโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางสาวปลายรุ่ง พุทสมสูโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางบุปผา ศิริพรโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสุรัต ไชยรัตน์บ้านม้างอนกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร นกเขียวโรงเรียนบ้านสุโสะกรรมการ
4. นางณัฐณิชา คำพุทโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางสาวมันทนา ปูเต๊ะโรงเรียนบ้านบ่อเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนงนุช เมืองเอียดโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเกษม ตะลุงบ้านตลิ่่งชันกรรมการ
3. นางสุดาวดี แฟบกระโทกโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางสาวพิชา เซ่งล่ายโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
5. นางดวงพร วัฒนาโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอวยพร สุวรรณโณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นางอำมริสา นิติธรรมตระกูลบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นายรุสดี แวนาแวโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
5. นางสาวกุศล สะหะคะโรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางศุภวรรณ คงทองบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตหรา แหละกุบโรงเรียนบ้านเกาะค่างกรรมการ
3. นางสาวนุริยดา โอ๊ะหลำโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
4. นางปิยะรัตย์ หนูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านนาปรังกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวีลายา มะห์มูดีย์โรงเรียนบ้านทับโกบประธานกรรมการ
2. นายสน ทองนุ้ยบ้านนากรรมการ
3. นายอาซิ รานีสะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นางสาวจิระนันท์ ละอองนวลโรงเรียนวัดท่าประดู่กรรมการ
5. นางสุธีรา หนูคล้ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนาวรัตน์ รามัญเซะโรงเรียนบ้านเทพาประธานกรรมการ
2. นางฮารีม๊ะ ยีดอเหล๊าะบ้านน้ำเค็มกรรมการ
3. นางสาวสุวัยดา สุหลงโรงเรียนบ้านปลักบ่อกรรมการ
4. นางจินดาวรรณ์ โรจชะยะโรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
5. นางสาวดุษณีย์ วณิชชานนท์โรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายธนา แซ่ตั้งโรงเรียนเฉียงหย่งสอนภาษาจีนกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรษ์ บุญวรรณโนโรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ยอดชูโรงเรียนบ้านสะพานเคียนประธานกรรมการ
2. นางนิธิกาญจน์ ชาตโรโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นางนุชณีย์ หีมหวังบ้านทุ่งนาเคียนกรรมการ
4. นางวรรณดี สาหีมโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางสะรีย๊ะ เสมอภพโรงเรียนบ้านนาจวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางนงเยาว์ อั้วจันทึกวัดนิคมประสาทประธานกรรมการ
2. นางเกษสุดา ฉิมล่องดำโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามกรรมการ
3. นางวนิดา หมอขวัญโรงเรียนอุทยานอุทิศกรรมการ
4. นางสาวเกศินี สืบเหมโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
5. นางสาวนูรีหย๊ะ จันทรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวรินทร์ พุฒทวีโรงเรียนโคกตกประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ สะอาดโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
3. นายระวี สนิโรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการ
4. นายพนมกร พาหุมันโตโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮกโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ ยุตบุษย์จารุ์โรงเรียนบ้านหว้าหลังประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ จันทสุบรรณโรงเรียนบ้านวังใหญ่กรรมการ
3. นายธวัช พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
4. นายวัชรพงศ์ ไฝสุขโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นายวิรศักดิ์ ปุสวิโรโรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายหิรัญย์ จันทร์หงษ์โรงเรียนบ้านโคกม้าประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ชนะชัยโรงเรียนบ้านนนท์กรรมการ
3. นายศักรินทร์ ยาเล๊าะโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการ
4. นายวิสูตร ไชยสุริยาโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
5. นายมูฮำหมัด หมะประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ วาจาสุจริตโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ขนาบศักดิ์โรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
3. นางกัลยา บุญธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ อร่ามเรืองโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นายคิรีวัฒน์ แซ่ชู้โรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุวิชา ประกอบพันธุ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นายนายธาวุฒิ ชัยมณีโรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการ
3. นายดลยารีด เล๊าะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ไชยชนะโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางนิภาภรณ์ ซื้อจ้างโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางชุษณี นางามโรงเรียนบ้านลางาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคธีรา หนูแก้วโรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา หมัดเหร็มโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3กรรมการ
4. นางประไพ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภาวนา สุวรรณพาหุโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีดา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสุเหร่ากรรมการ
3. นายพงศธร นุ้ยสมันโรงเรียนวัดคลองยอกรรมการ
4. นางพรรณศิลป์ วงศ์สำราญบ้านทัพหลวงกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา มณีรัตน์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางไพรัตน์ ศิลป์ภูศักดิ์ (หมัดอาดัม)โรงเรียนบ้านสำนักขามประธานกรรมการ
2. นางฮาสาน๊ะ เจ๊ะนิโรงเรียนบ้านแพร้วกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา คงเอียดโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2กรรมการ
4. นางสาววนิดา อินทร์จันทร์โรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ ตันพิเศษโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ไชยสาลีโรงเรียนบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางอำพร ช่วยชมโรงเรียนบ้านใหม่ (สะเดา)กรรมการ
3. นายอัฏวัฒน์ หมาดเส็นโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
4. นางยุพยงค์ คงสวัสดิ์โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน2กรรมการ
5. นางสาวรดา ศรีสุขโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางธีรนาถ สุขธรณ์โรงเรียนบ้านเลียบประธานกรรมการ
2. นางสาวอารียา หมะสันโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ชุมแสงสพป.สข.๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางหยาดอรุณ หมันเหมโรงเรียนบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ชุมแสงสพป.สข.๓กรรมการ
3. นางสุกัญญา ชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านคูนายสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายมารุต ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
3. นางซอนดา หัสบูโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นางวณิดา อินทโชโรงเรียนบ้านแคกรรมการ
5. นางสาววารุณี กฤษฎาวงศ์สพป.สข.๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายมารุต ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
3. นางซอนดา หัสบูโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นางวณิดา อินทโชโรงเรียนบ้านแคกรรมการ
5. นางสาววารุณี กฤษฎาวงศ์สพป.สข.๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา เจษฎาปิติภัทรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ รัฐฐานะโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นางศิริพร กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านแคกรรมการ
4. นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโนสพป.สข.๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เจษฎาปิติภัทรโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ รัฐฐานะโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นางศิริพร กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านแคกรรมการ
4. นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโนสพป.สข.๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายอดินันท์ หัสบูโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา สิทธิโภชน์โรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
3. นางสาวรัชนก บูเอียดโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นางสาวพรรณปพร ชูชีพสพป.สข.๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอดินันท์ หัสบูโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก บูเอียดโรงเรียนบ้านสะพานหักกรรมการ
3. นางสาววรรณา สิทธิโภชน์โรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
4. นางสาวพรรณปพร ชูชีพสพป.สข.๓กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางซูไรยา หลำเบ็ลส๊ะโรงเรียนบ้านคอลอมุดอประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ไชยประสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางเมธิณี สิริพรหมชุมชนวัดควนมีดประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พืชนุกูลโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
3. นางอัมพาพร แก้วสมวงค์โรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
4. นายมารุต ภิรมย์โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
5. นายเฟาซีย์ ชายเหร็นโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายยะยา สันสาและบ้านปากบางประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ ไข่มุกด์โรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
3. นางสาวฉันทพิชญา ชัยชนะสงครามโรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
4. นางสาวนาวีย๊ะ เหล็มดีโรงเรียนบ้านควนหรันกรรมการ
5. นายหมะนาวี หมะอิโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอับดุลอาซีร หลีกันชะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นายอายุทธ สะอุบ้านตลิ่่งชันกรรมการ
3. นางสาวอิลฮาม ยูโซะโรงเรียนสะบ้าย้อยกรรมการ
4. นางสาวสุริยะ อนันทบริพงค์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2กรรมการ
5. นางกานต์พิชชา สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านโต้นนท์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายฐานุสรณ์ ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นายอิศรพงศ์ เพ็ชร์ชระวัดบ้านไร่กรรมการ
3. นางสาวลำเยาว์ บุตรดินจาโรงเรียนบ้านเมาะลาแตกรรมการ
4. นางสาวนภัสกร สุภาพงษ์โรงเรียนบ้านพระพุทธกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิดา เทพสงโรงเรียนบ้านคูหาประธานกรรมการ
2. นายก้อเสม เด็นหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน ๑กรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา สาคะรินทร์โรงเรียนบ้านลำไพลกรรมการ
4. นางสาวสุรินทร์ธร จันเสนโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ทองได้หนูบ้านโหนดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางยุภาพร แก้วเกาะสะบ้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิณวรรณ สุวรรณรัตน์วัดทุ่งพระกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ดำคงโรงเรียนบ้านคลองประดู่กรรมการ
4. นางสิรินดา เกิดศิริโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการ
5. นางสาวสุรินทร์ธร จันเสนโรงเรียนบ้านป็องกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมูหัมหมัด เซ็นมุลิโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นายมนูญ ชัยศรีชุมชนวัดน้ำขาวกรรมการ
3. นางสาวสายชล ยอสมเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
4. นายอรรถพร ทองคำโรงเรียนบ้านตูหยงกรรมการ
5. นายสะมะแอ สาและโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นายรุสราญ อะหลีโรงเรียนทับโกบกรรมการ
3. นางสาวนิตยา จันทร์สิงห์โรงเรียนบ้านมุนีกรรมการ
4. นางจันทิวา พร้อมญาติโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายพิจิตร รักษาวงศ์โรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นายซัมซูรี ใบเย็มหมะโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิระวัฒน์ แสงนิลโรงเรียนบ้านห้วยเต่าประธานกรรมการ
2. นางนัชรินทร์ดา แอเดียวโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการ
3. นางกอบกิต แก้วอรุณชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
4. นางสาธิดา เพชรย้อยโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางสาววนิษา โจทย์เหมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางโรจนา สถิตย์โรงเรียนวัดม่วงก็องประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ ทิตย์พรมทองโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสุภาวดี น้อยแก้วโรงเรียนเคลียงกรรมการ
4. นางกอบกิต แก้วอรุณชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
5. นายนคเรศ คงได้สิทธิ์โรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุคล สิมณีโรงเรียนบ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายวอน จันทร์อ่อนโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดกรรมการ
3. นางโชตนา แก้วทัศน์โรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ จันทพันธ์วัดช่องเขากรรมการ
5. นายเวค ถิ่นเรืองสินโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเอิบ ยอดทองทองโรงเรียนชุมชนบ้านนากันประธานกรรมการ
2. นางโชตนา แก้วทัศน์โรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
3. นางจิรวัสส์ ไชยสุวรรณบ้านน้ำเค็มกรรมการ
4. นายเวค ถิ่นเรืองสินโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกมลพรรณ อินตะมะโรงเรียนบ้านลำชิงประธานกรรมการ
2. นางธนัญชนก ศรีทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
3. นางอารีย์รัตน์ รุ่งทองโรงเรียนบ้านพังลา (ตรีนิชวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวธนวรรณ ศิริสกุลบ้านตลิ่่งชันกรรมการ
5. นางสุนีย์ ทองใบเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ ศิริสกุลบ้านตลิ่่งชันประธานกรรมการ
2. นางกมลพรรณ อินตะมะโรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ วรรณวิลโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังกรรมการ
4. นางสาวยุภารัตน์ รามันเซะโรงเรียนบ้านป่าโอนกรรมการ
5. นางฉลอง ชาปานโรงเรียนบ้านคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพิน ฝั้นขุ่นโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บิลหรีมโรงเรียนปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางศรีไพร อินยายานยศโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางสาวมาลี เหมหมัดโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทนง เฝือแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ไชยวงศ์โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ปริศวงศ์โรงเรียนบ้านลำชิงกรรมการ
4. นายนภดล นวลนภดลชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
5. นางนิตย์ จันทร์นวลโรงเรียนบ้านเทพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุวดี เมฆสุวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยประธานกรรมการ
2. นางนวเกษ หวันละเบ๊ะโรงเรียนบ้านควนตานีกรรมการ
3. นางพรศรี กฤษณพันบ้านปากบางนาทับกรรมการ
4. นางบุญญา ฉิมหนูโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นายสิทธิ์ ศรีก่อเกื้อโรงเรียนบ้านพรุตูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจันเพ็ญ คงศรีโรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญชื่น ณ นรงค์โรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นายนภดล นวลนภดลชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นกรรมการ
4. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เมฆนิติโรงเรียนบ้านคอลอมุดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ เนตรสว่างบ้านตลิ่่งชันประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ สุวรรณโณโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางขรินทร์ทิพย์ กาญจนเทพโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา ไชยวรรณโรงเรียนบ้านบาโหยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางลิมปเลขา ไชยสาลีโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
3. นางพิรญา เสนะพันธุุ์โรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการ
4. นางสาวริษา คงสมโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ช่างสารวัดนาปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี มลิพันธ์โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ประธานกรรมการ
2. นางพิมพิศา วงษ์ขจรเลิศเมธาโรงเรียนบ้านท่ากรรมการ
3. นางสาวนุกูล เยาวรัตน์วัดนาปรือกรรมการ
4. นางวาณีย์ มาชาตรีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
5. นางกุศล เมียนแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจงดี สังข์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางอวยพร ทองทวีโรงเรียนบ้านห้วยบอนกรรมการ
3. นายนพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร์โรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการ
4. นางประภาพร ฐานะพันธุ์โรงเรียนวัดทุ่งข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสมศรี ประกอบศรีโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา ๑ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สังคจิตต์โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนงคราญ วัชรวรานนท์บ้านเลียบกรรมการ
4. นางพัฒนพร ชูศรีโรงเรียนบ้านเคลียงกรรมการ
5. นางอุราวดี หมื่นเพชรโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนาดียา เด็นหมัดโรงเรียนชุมชนบ้านปาดังประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ประกอบพุ่มโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นางสายใจ พิรุณบ้านสุเหร่ากรรมการ
4. นางสุปรียา ปิยกาญจน์โรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
5. นางสาวสุวิดา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางตรีนุช คงคาเนรมิตรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ขรไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นางรจนา บัวทองโรงเรียนบ้านห้วยเต่ากรรมการ
3. นางอารีย์ จันทร์คล้ายบ้านสะกอมกรรมการ
4. นางนัฐสิมา ดาเหล็นโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149กรรมการ
5. นางนิจสิน ชุมแก้วโรงเรียนบ้านป่าเร็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวสมจิต แซ่หลีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แก้วกับทองโรงเรียนชุมชนบ้านนากันกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ทองแก้วโรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวังกรรมการ
4. นางสมพร มากบุญศรีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางจรวย เพชรสุวรรณโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอุบล ทองเสนอโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางปราณี ฐิติกิตติ์โรงเรียนทองอยู่นุตกุลกรรมการ
3. นายสมนึก ปานแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งไพลกรรมการ
4. นางเกษมสุข แก้วสุขโรงเรียนบ้านเกาะทากกรรมการ
5. นางสาวพัฎชรี สุขจรุ่งโรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเบญจมาศ วงษ์สุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางชนิกา ดวงจักร์โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวิมล จรูญสอนโรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
4. นางอุษา ซุ่นห้องโรงเรียนชุมชนวัดควนมีดกรรมการ
5. นางกิจจา จันทภาโสโรงเรียนบ้านควนเจดีย์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวศศินา ยศดำโรงเรียนบ้านคอลอมุดอประธานกรรมการ
2. นางปริยานุช พรหมร่วมแก้วโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
3. นางวรรนิภา คล้ายแก้วโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
4. นางวันดี วุฒิประดิษฐ์โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการ
5. นายอภิรมย์ พรหมเทพโรงเรียนบ้านป็องกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิลัดดา คงยุนุ้ยโรงเรียนบ้านโมยประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ์ เหล่าทองบ้านสะกอมกรรมการ
4. นางสาวปาหนัน ลิประพันธ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิตยา เรืองแก้วโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิลัดดา คงยุนุ้ยโรงเรียนบ้านโมยประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สองภักดีโรงเรียนชาติตระการโกศลกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ์ เหล่าทองโรงเรียนบ้านสะกอมกรรมการ
4. นางสาวปาหนัน ลิประพันธ์โรงเรียนบ้านทำเนียบกรรมการ
5. นางนิตยา เรืองแก้วโรงเรียนบ้านแม่ทีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัชณา ชูมาปานบ้านปากบางประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี แก้วจินดาโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
3. นางสุนีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางสุรัสสา ทองฉายโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
5. นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่าโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุณีย์ แก้วของแก้วโรงเรียนบ้านบ่อทองประธานกรรมการ
2. นางอัชณา ชูมาปานบ้านปากบางกรรมการ
3. นางสุรัสสา ทองฉายโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี แก้วจินดาโรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
5. นางพิรุฬห์ลักษณ์ หม่อมท่าโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธัญฑิกา ณะนวลโรงเรียนบ้านลำชิงประธานกรรมการ
2. นางสาววรานุช บุญมีโรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยากรรมการ
3. นางชุษณี นางามบ้านลางากรรมการ
4. นางสาวอังศุธร ทระจิตสมโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
5. นางอาภรณ์ จันทร์เพ็ชรศรีโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณฐพร ดีหมัดโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางศรัญญา พีรภิรมย์รัตน์โรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการ
3. นางสาวน้องนุต มณีบ้านตลิ่่งชันกรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ แดงงามเดิมโรงเรียนตะเคียนทองกรรมการ
5. นางสาวพรศรี วงศ์ไกรโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เหมมันต์โรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ จันทร์ต้นโรงเรียนบ้านลำลองกรรมการ
3. นางนิติยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ หมัดหมันบ้านเกาะทากกรรมการ
5. นางสุภาวดี ปรีชาโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เหมมันต์โรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นางนิติยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ หมัดหมันบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นางสุภาวดี ปรีชาโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
5. นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เหมมันต์โรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นางนิติยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ หมัดหมันบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นางสุภาวดี ปรีชาโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
5. นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เหมมันต์โรงเรียนบ้านวังบวบประธานกรรมการ
2. นางนิติยา วิทยาพันธ์ประชาโรงเรียนบ้านน้ำลัดกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ หมัดหมันบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนลำเปากรรมการ
5. นางสุภาวดี ปรีชาโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางขวัญตา ประสานสงค์ชุมชนบ้านนาทับประธานกรรมการ
2. นางสุณีย์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านยางเกาะกรรมการ
3. นางสาวกาญวิมล จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านทัพหลวงกรรมการ
4. นางรุ่งระวี อาญาพิทักษ์โรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ ติ้วสุยโรงเรียนประสิทธ์ิทวีสิน 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านควนตานีประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เหมมันต์โรงเรียนบ้านวังบวบกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ หมัดหมันบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นายมานัส ส่าหีมโรงเรียนบ้านโคกตกกรรมการ
5. นางรุซัยนีย์ ดุนีโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพรพรรณ พิรุณบ้านสะพานหักประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ใหม่เพชรโรงเรียนบ้านป็องกรรมการ
3. นางวรรณาภรณ์ ศตะรัตโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
5. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณาภรณ์ ศตะรัตโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ใหม่เพชรโรงเรียนบัานป็องกรรมการ
3. นางพรพรรณ พิรุณบ้านสะพานหักกรรมการ
4. นางสชาสิริ วัชรานุรักษ์โรงเรียนบ้านโคกสิเหรงกรรมการ
5. นายอนุชา พุมเสนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันจิรา อาญาพิทักษ์ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ทองเพ็ชร์โรงเรียนวัดเขามีเกียรติกรรมการ
3. นางอตินุช โชติกรณ์โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมากรรมการ
4. นางวราภรณ์ สุขนุ่นโรงเรียนบ้านเก่ากรรมการ
5. นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประโยชน์ แวหามะโรงเรียนบ้านควนหรันประธานกรรมการ
2. นายพรนธี พรหมร่วมแก้วโรงเรียนบ้านควนเสม็ดกรรมการ
3. นางชนิดา มณีบ้านท่าคลองกรรมการ
4. นายสาธิต แก้วศรีโรงเรียนบ้านสม็องกรรมการ
5. นางมยุรี ล่าเต๊ะโรงเรียนบ้านหนองส่าหรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาธิต แก้วศรีโรงเรียนบ้านสม็องประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา สุขเมตตาบ้านม้างอนกรรมการ
3. นางซอฮีฮะห์ สุหลงกุโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางสาวสรัญญา เจะจาโรจน์โรงเรียนบ้านลำเปากรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤดี หมีโดดโรงเรียนบ้านตะเคียนเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิยม พิมลไทยโรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางสาวกันนภัค เพชรรัตน์โรงเรียนวัดห้วยคูกรรมการ
3. นายเมธี จันอิบ้านเกาะทากกรรมการ
4. นางสาวอณิมา หมะสาสาโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
5. นางสาวอภิฤดี ติเอียดย่อโรงเรียนบ้านพรุหลุมพีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถวัลย์ แก้วขาวโรงเรียนบ้านนาทวีประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราวรรณ เจริญบ้านท่าคลองกรรมการ
3. นายอับดลกอเด มะเด๊าะโรงเรียนบ้านบ่อทองกรรมการ
4. นางรุซัยนีย์ ดุนีโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขจรศักดิ์ แดงวังหมากโรงเรียนบ้านบาโหยประธานกรรมการ
2. นางศุจิรัตน์ ตุละธนบ้านปากบางนาทับกรรมการ
3. นางรุซัยนีย์ ดุนีโรงเรียนบ้านปากบางสะกอมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]