หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::ss-kbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญศรี นิสโรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางผดุงศรี พสุนธราธรรมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญศรี นิสโรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางผดุงศรี พสุนธราธรรมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรินญา แสงศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศุภมาศ หอยสกุลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางรัตนา จุลภักดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้วโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางรอหนา แก้วสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้วโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางรอหนา แก้วสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางศรีจิตต์ ขวัญแก้วโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางรอหนา แก้วสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางฤดี ทองทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีผาโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวมลทิรา เนียมชูชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังเลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางฤดี ทองทวีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ศรีผาโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวมลทิรา เนียมชูชื่นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางมยุรา มณีวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางศุภมาศ หอยสกุลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสรินทรทิพย์ รัตนพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมยุรา มณีวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางศุภมาศ หอยสกุลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสรินทรทิพย์ รัตนพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางมยุรา มณีวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางศุภมาศ หอยสกุลโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสรินทรทิพย์ รัตนพันธุ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดาภา บัวศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี นิสโรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางผดุงศรี พสุนธราธรรมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญศรี นิสโรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางผดุงศรี พสุนธราธรรมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางมนตรี รัตนมณีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
2. นางโกสุม วรรณเมธีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางแววตา อ้าสะกาละโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางยาวดี ถนนทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ทองเพชรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางแววตา อ้าสะกาละโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางยาวดี ถนนทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ทองเพชรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางถวิล คงสุวรรณ์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางบุญทิพย์ หนูวันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวจินตนา พลมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางแววตา อ้าสะกาละโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางยาวดี ถนนทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ทองเพชรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางแววตา อ้าสะกาละโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางยาวดี ถนนทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวพัชรี ทองเพชรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางถวิล คงสุวรรณ์โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน์โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางสาวจินตนา พลมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายชำนาญ โกมาดโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา จุลภักดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกัญจนา หวายนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ รัตนพันธ์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายชำนาญ โกมาดโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา จุลภักดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางกัญจนา หวายนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ รัตนพันธ์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ นำนาผลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ถินนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางกัญจนา หวายนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางปพัชญา อักขะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ นำนาผลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ถินนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางกัญจนา หวายนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางปพัชญา อักขะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ นำนาผลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ถินนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางกัญจนา หวายนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางปพัชญา อักขะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอุบลรัตน์ นำนาผลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ถินนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางกัญจนา หวายนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางปพัชญา อักขะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ นำนาผลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ถินนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางกัญจนา หวายนำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
4. นางปพัชญา อักขะบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรินญา แสงศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรรณพิไล มานะทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพริ้มเพรา ธงไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ พลการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุรินญา แสงศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพรรณพิไล มานะทวีโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญากรรมการ
3. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองเลขานุการ
การแข่งขันเต้นแอโรบิก ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพริ้มเพรา ธงไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายนราวิชญ์ ติระพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายเทวา พิมพ์สมพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันแอโรบิครถเข็น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันเต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพริ้มเพรา ธงไชยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางดาว ขันพระแสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันเต้นประกอบหางเครื่อง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปะ

การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายสันติ สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร.ต.หญิงภัทราวดี อิ่นคำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอภิชา วงศ์เมธชนันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายปกรณ์ แป้นแก้วโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเดือน ชยุติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวเกษรา เลี่ยมแก้วโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สุขเกษมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอภิชา วงศ์เมธชนันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สุขเกษมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอภิชา วงศ์เมธชนันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สุขเกษมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอภิชา วงศ์เมธชนันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี มเหสักขกุลโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายนิคม สินธุแปงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุมาสี มเหสักขกุลโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ภู๋ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริพร เพ็งครุฑศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสุมาลี มเหสักขกุลโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ภู่ดอกโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางศิริพร เพ็งครุฑศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวธัญรัตน์ น้อยจีนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ ทิพย์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายกฤษฎา แก้วประดับโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ ทิพย์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายจรัญ จิตอักโขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ ทิทย์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายจรัญ จิตอักโขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ ทิทย์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายจรัญ จิตอักโขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ ทิทย์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายจรัญ จิตอักโขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายอภิรัฐ จันทรักษ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายจิรวุฒิ ทิทย์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายจรัญ จิตอักโขโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสายสุณีย์ ชโลธรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ นุ้ยคงศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตม์ น้อยจีนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายสุข ภูตะเวชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายชลธี วิเศษศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายธนพัฒณ์ มีสุนทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายสุข ภูตะเวชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายชลธี วิเศษศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายธนพัฒณ์ มีสุนทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุข ภูตะเวชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายชลธี วิเศษศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายธนพัฒณ์ มีสุนทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุข ภูตะเวชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายชลธี วิเศษศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายธนพัฒณ์ มีสุนทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสุข ภูตะเวชศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นายชลธี วิเศษศิริโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายธนพัฒณ์ มีสุนทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางภักดิ์พิมพ์ นบนอบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสมคิด ทับไทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสมคิด ทับไทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางถาวร นิจจันทร์พันศรีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นายสมคิด ทับไทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางภัชรีพร เปียกบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ทับไทรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายไกรสร รามปานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมทิพย์ คงอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาว (ส้มตำ) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมทิพย์ คงอินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางอุษา สุวรรณสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางประยูร แสงประทีปโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สังข์นวลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจิตรา เรืองมณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ผาแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางภักดิ์พิมพ์ นบนอบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางจิตรา เรืองมณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ผาแก้วโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางภักดิ์พิมพ์ นบนอบศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประยูร แสงประทีปโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ สังข์นวลโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารีย์ สุวรรณคชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา วิสาละโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางทิพย์บุปผา เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์จากภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางทิพย์บุปผา เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางทิพย์บุปผา เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันการจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางทิพย์บุปผา เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันเขียนคำศัพท์ตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางทิพย์บุปผา เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
การแข่งขันหาความหมายของคำศัพท์จาก Dictionary ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางทิพย์บุปผา เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทบกพร่องทางร่างกายหรือบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางทิพย์บุปผา เพ็ชรมาตศรีโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นายจาตุรนต์ รัตนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณเรืองศรีราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสุจารี กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณเรืองศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร หนูขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาววิชุตา อ่อนทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร หนูขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาววิชุตา อ่อนทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวสุพรทิพย์ จินตนชูติกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หล่อวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาววรรวิสา สรรเสริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ
การแข่งขันการระบายสีภาพ/สีเทียน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวสุพรทิพย์ จินตนชูติกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายกำพล หล่อวิทยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองกรรมการ
3. นางสาววรรณวิสา สรรเสริญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุงเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]