หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบรรจง ปานช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
2 นายวิรัช กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
3 นายวิชัย ชูจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
4 นายณรงค์ บุตรย่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
5 นายประสิทธิ์ สถาพรจุตรวิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
6 นายมนูญ ผกามาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
7 นางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา
8 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
9 นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
10 นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษา
11 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา ที่ปรึกษา
12 นางกมลจิตร ดวงศรี รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา ที่ปรึกษา
13 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ
14 นานนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ฝ่ายอำนวยการ
15 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายอำนวยการ
16 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายอำนวยการ
17 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
18 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
19 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายอำนวยการ
20 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายอำนวยการ
21 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ
22 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ฝ่ายอำนวยการ
23 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายอำนวยการ
24 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายอำนวยการ
25 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
26 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
27 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายอำนวยการ
28 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายอำนวยการ
29 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ
30 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายอำนวยการ
31 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายอำนวยการ
32 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายอำนวยการ
33 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายอำนวยการ
34 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายอำนวยการ
35 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ฝ่ายอำนวยการ
36 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายอำนวยการ
37 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายอำนวยการ
38 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ฝ่ายอำนวยการ
39 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ
40 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายอำนวยการ
41 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายอำนวยการ
42 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายอำนวยการ
43 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายอำนวยการ
44 นายสนอง จวนสาง ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ฝ่ายอำนวยการ
45 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา ฝ่ายอำนวยการ
46 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายอำนวยการ
47 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายอำนวยการ
48 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายอำนวยการ
49 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ฝ่ายอำนวยการ
50 นายวัฒนชัย แสงศักดา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายอำนวยการ
51 นายสุมล จริยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายอำนวยการ
52 นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายอำนวยการ
53 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายอำนวยการ
54 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายอำนวยการ
55 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายอำนวยการ
56 นางสาวณัฐกานต์ สูจิตพันธ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายอำนวยการ
57 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายอำนวยการ
58 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายอำนวยการ
59 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายอำนวยการ
60 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
61 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
62 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
63 นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
64 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
65 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
66 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
67 นางสุภาพร บุญทวี ครูศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
68 นายธนพัฒณ์ มีสุนทร ครูศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายอำนวยการ
69 นายมนตรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับภาค
70 นายมนตรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขันของการศึกษาพิเศษ
71 นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขันของการศึกษาพิเศษ
72 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขันของการศึกษาพิเศษ
73 นางธารทิพย์ ศิริพงษ์ ครูโรงเรียนนาบอน ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขันของการศึกษาพิเศษ
74 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
75 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
76 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
77 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
78 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
79 นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
80 นางภัชรีพร เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
81 นางปพัชญา อักขะบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
82 นายภัทรพงศ์ ภูษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวสุภาพร บุญทวี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
84 นายธนพัฒณ์ มีสุนทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
85 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
86 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
87 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายเลขานุการ
88 นางสาววัลยา ชูวารี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายเลขานุการ
89 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
90 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
91 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
92 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
93 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
94 นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
95 นายคุณพจน์ นาคเกลี้ยง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
96 นายชูศิลป์ ชูลิกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
97 นายเสกสรร พนิชยากุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
98 นายพรหมมาตร อฐิกอ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
99 นายทรรศเทพ ทองเกษม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
100 นายสราวุธ ช่วยสุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
101 นายเอกธร เตียวย่อง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
102 นายสมศักดิ์ ทองพริก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
103 นายสรายุทธ รัตนมณี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
104 นายมานะ จะตุรัส ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
105 นายนิรุตติ์ คงชู ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
106 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
107 นายปกรณ์ แป้นแก้ว ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
108 นายทินรัตน์ ชูจันทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
109 นายชัยยันต์ ชุมพล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
110 นางจารีย์ สุวรรณคช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
111 นางสาวยุพดี ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
112 นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
113 นางปพัชญา อักขะบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
114 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
115 นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
116 นายสมคิด ทับไทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
117 นายวงศ์ธร ม่วงอยู่ นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
118 นายเคลื่อน เจ้ยทองศรี นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
119 นายสันติสุข ปานพันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
120 นายทวีศิลป์ หนูตา นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
121 นายณรงค์ ณ วงศ์รัตน์ นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
122 นายบุญจันทร์ พุทธโค นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
123 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
124 นายพัชรินทร์ เจสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
125 นายไกรสร รามปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
126 นายสุนทร สังข์แก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
127 นายกิตติพงษ์ หนูวัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
128 นายทวีศักดิ์ พรหมรักษา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายสถานที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
129 นายประชา โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
130 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
131 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
132 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
133 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
134 นายสุรินทร์ เพ็ชรนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
135 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
136 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
137 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
138 นางณัฐกานต์ สุจิตะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
139 นางสาวสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
140 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
141 นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
142 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
143 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
144 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
145 นายปรีชา สัจจากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
146 นายมานะ จะตุรัส ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
147 นางนฤมล ขวัญแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
148 นางนิรมล จะตุรัส ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
149 นางสาวทิพวรรณ พรมเกิดทอง ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
150 นายเอกลักษณ์ แซ่ด่าน ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
151 นายวิทยา บุญชู ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
152 นางสาวนารีรัตน์ เจริญรักษ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
153 นางสาวอุไรวรรณ คุ้มกัน ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
154 นายประวิง เพชรกาศ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
155 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
156 นายไสว หมวดมณี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
157 นายนิรุตติ์ คงชู ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
158 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
159 นางผิวพรรณ เชาวภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
160 นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
161 นายสมคิด ทับไทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
162 นางสาวนพวรรณ ชุมศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายผลิตนักเรียน ณ ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
163 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
164 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
165 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
166 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
167 นางเสาวลักษณ์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
168 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
169 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
170 นายนพดล พุทธพฤกษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
171 นายชลธี วิเศษศิริ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
172 นายภัทรพงศ์ ภูษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
173 นางสาวกรองกาญจน์ แก้วเชิด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
174 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
175 นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่และลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
176 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
177 นางสาวมาณี ฉัตรชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
178 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
179 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
180 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
181 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
182 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
183 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
184 นางสุพรรณนา แก้วเพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
185 ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราวดี อิ่นคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
186 นางปพัชญา อักขะบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
187 นายสันติพงษ์ กมลานันทวงศ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
188 นายเกรียงศักดิ์ มีแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
189 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
190 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
191 นางสาวปนัดดา กองวงษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
192 นางสาวกรองกาญจน์ แก้วเชิด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
193 นางภัชรีพร เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
194 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
195 นางสาวอรอุมา สิงหพล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
196 นางจิรภา จันทร์สุขศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
197 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
198 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
199 นายสุมล จริยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
200 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
201 นางพัชรินทร์ เจสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
202 นางผิวพรรณ เชาวภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
203 นางนฤมล ขวัญแก้ว ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
204 นางอภิญญา ศรีนิล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
205 นางสาววัลยา ชูวารี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
206 นางสาวอดิพร ช่วยเรืองพันธุ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
207 นางสาวสุมิตตา เสียงดัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
208 นางสาวอรอุมา คำแหง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
209 นางสาวนพวรรณ ชุมศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
210 นางสาวอารีรักษ์ สุทธิรักษ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
211 นายเอกลักษณ์ แซ่ด่าน ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
212 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
213 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
214 นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
215 นายมนตรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
216 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
217 นายภัทรพงศ์ ภูษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
218 นายชลธี วิเศษศิริ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลจัดกิจกรรม
219 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
220 นายสุมล จริยานุกูล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
221 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
222 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
223 นายไกรสร รามปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
224 นายเทวา พิมพ์สมพร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
225 นายสุนทร สังข์แก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
226 นายวีรพจน์ บุญคง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
227 นายนันทศักดิ์ จันทร์สุขศรี พนักงานขับรถโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
228 นายสมชาย เอี่ยนเล่ง นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
229 นายกิตติพงษ์ หนูวัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
230 นายณรงค์ ณ วงศ์รัตน์ นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
231 นายอนันต์ แก้วมาก พนักงานขับรถ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายยานพาหนะการจราจร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
232 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
233 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายการเงิน
234 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายการเงิน
235 นางนิภา อตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการเงิน
236 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายการเงิน
237 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
238 นางบุษบง สุพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
239 นางบุญทิพย์ หนูวัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
240 นางสาวอรอุมา สิงหพล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
241 นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
242 นางสาวสุภาพร บุญทวี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
243 นางสาววีรัตน์ชญา วารี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
244 นางสาวสายฝน ทองแกมนาค ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
245 นางสาวนัจนันท์ ทิ้งน้ำรอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
246 นางสาวชฎาวรรณ เอียดมิ่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
247 นางสาววันเพ็ญ คงช่วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการเงิน
248 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
249 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
250 นายสนอง เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
251 นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
252 นายสุข ภูตะเวช รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
253 นายนพดล พุทธพฤกษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
254 นายชลธี วิเศษศิริ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
255 นายไกรสร รามปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
256 นายกิตติพงษ์ หนูวัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
257 นายสันติสุข ปานพันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
258 นายสันติ สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
259 นายสมคิด ทับไทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูอุปกรณ์สนามแข่งขันเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
260 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
261 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
262 นางภัชรีพร เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
263 นายแวอารงค์ สาและ ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
264 นางสาวอรอุมา คำแหง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
265 นายมนตรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
266 นายชาญณรงค์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
267 นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
268 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
269 นายอัสสยุช รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
270 นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
271 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
272 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
273 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล ครูโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
274 นางสาวศิวิกร วิชัยวงศ์ ครูโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
275 นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
276 นายชลธี วิเศษศิริ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
277 นางสาวสุรีมาตย์ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
278 นายนพดล พุทธพฤกษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
279 นายภัทรพงศ์ ภูษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
280 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
281 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
282 นายอภิชา วงศ์เมธชนัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
283 นายธนพัฒณ์ มีสุนทร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
284 นางสาวนพวรรณ ชุมศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
285 นางสาววนพรรณ เมืองจันทบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายติดตามข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์และประมวลผลการแข่งขันทางวิชาการเฉพาะความพิการ
286 นางสาวปนัดดา กองวงษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
287 นางสาวจุรีรัตน์ แซ่ฮ่อ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
288 นางมาลัย รามปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
289 นางโสภา ทวีแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ( รพ.สต.บ้านกอตง) ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
290 นางสายสวรรค์ อััคคีสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (รพ.สต.บ้านมะม่วงเอน) ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
291 นางอุมาพร ใบบัง พยาบาลวิชาชีพ (รพ.สต.บ้านบางเหรียง) ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
292 นางสาวสาธิษา แสงศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รพ.สต.บ้านควน) ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
293 นางสาวิตรี คงทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ (รพ.สต. บ้านหน้าเขา) ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
294 นางสาวสาวิตรี มามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ (รพ.สต.บ้านเขาดิน) ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
295 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
296 นางสาววิชุตา อ่อนทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
297 นางสุจารี กลีบเอม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
298 นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
299 นางภัชรีพร เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
300 นางสาวจินตนา พลมา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
301 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
302 นายกิตติชัย ถินนา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
303 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
304 นายชลธี วิเศษศิริ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
305 นายภัทรพงศ์ ภูษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
306 นายเกรียงศักดิ์ มีแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
307 นายนพดล พุทธพฤกษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
308 นางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
309 นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
310 นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
311 นายสันติพงษ์ กมลานันทวงศ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
312 นางณัฐิยา อาษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
313 นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณเรืองศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดที่พักสำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
314 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
315 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
316 นายสมควร คงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
317 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
318 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
319 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
320 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
321 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
322 นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
323 นายสัญญา สุรบรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
324 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
325 นางสุมาลี มเหสักขกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
326 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
327 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
328 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
329 นางสันติยา ช่วยหนู ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
330 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
331 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
332 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
333 นางดาว ขันพระแสง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
334 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
335 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
336 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
337 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
338 นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
339 นางนภาพร พรหมสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
340 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
341 นางเพ็ญศรี นิสโร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
342 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
343 นางมณีวรัช บัวแก้ว ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
344 นางสาวสุรีมาตย์ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
345 นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
346 นางเนาวรัตน์ กันธะรส ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
347 นายอัสสยุช รักษ์พงศ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
348 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
349 นางจิรวรรณ จันทร์ดี ครูโรงเรียนนครศรีปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
350 นางสาวนิติภรณ์ กลิ่มมาลี ครูโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
351 นายรณกฤต โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
352 นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
353 นางสาวพรรณทิวา ยะถา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
354 นายมนตรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
355 นางเฉลิมสิริ โชติวงศ์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
356 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
357 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
358 นางสาวจินตนา พลมา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
359 นายนพดล พุทธพฤกษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
360 นายภัทรพงศ์ ภูษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
361 นางดาว ขันพระแสง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
362 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
363 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายประสานงานการแข่งขันทักษะนักเรียนเฉพาะความพิการ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
364 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
365 นางภัชรีพร เปียกบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
366 นางสาวจินตนา พลมา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
367 นางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
368 นายสันติ สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
369 นางมาลัย รามปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
370 นายเทวา พิมพ์สมพร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
371 นายไกรสร รามปาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
372 นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
373 นางสุจารี กลีบเอม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
374 นางจิรภา จันทร์สุขศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
375 นายกิตติชัย ถินนา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
376 นางณัฐิยา อาษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
377 นางปพัชญา อักขะบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
378 นางดาว ขันพระแสง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการสนามแข่งขันนักเรียนเฉพาะความพิการ
379 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
380 นางอุษา สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
381 นางบุญทิพย์ หนูวัน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
382 นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณเรืองศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
383 นางบุษบง สุพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
384 นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
385 นายสมยศ แก้วใหญ่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ
386 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
387 นางนิภา อตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
388 นางสาวสารภี มณีฉาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
389 นางสาวสุพรทิพย์ จินตนชูติกร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
390 นางสาวยุพดี ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
391 นางสาวสุภาพร หนูขำ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
392 นางกัญจนา หวายนำ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
393 นางสาวเสาวนิตย์ ชูแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
394 นางสาวเกษรินทร์ ศิลป์ชัย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
395 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
396 นางสาววิชุตา อ่อนทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
397 นางดาว ขันพระแสง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
398 นายสมยศ แก้วใหญ่ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
399 นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณเรืองศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
400 นางยาวดี ถนนทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
401 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
402 นางสาวนัจนันท์ ทิ้งน้ำรอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
403 นางอุไรวรรณ แก้วเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
404 นางสาวรัตนา เจียวก๊ก ครู ศุนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
405 นางสาวจรัญญา สันสมัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายการรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวสนามแข่งขันเฉพาะความพิการ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
406 นางสาวปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก ครูโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับโรงเรียน
407 นางสาวจุฑาฎา โสภาลัย ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับโรงเรียน
408 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครูโรงเรียนนครศรีปัญญานุกูล ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับโรงเรียน
409 นางสาวลีลาวดี บุตรครุธ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับโรงเรียน
410 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับโรงเรียน
411 ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู ทิพยโสธร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับโรงเรียน
412 นายแวอารงค์ สาและ ครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับโรงเรียน
413 นางสาวสุวภรณ์ เรนชะนะ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของระดับโรงเรียน
414 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
415 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
416 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
417 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
418 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
419 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
420 ว่าที่ ร.ต.สมชาย ร่องพืช รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
421 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
422 นางสาวสุคนธ์ฑา สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
423 นางจิรภา จันทร์สุขศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
424 นางสาวนิธิวดี บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
425 นางสาวหยาดพิรุณ รักษ์พิกุลทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
426 นางสุภาวดี เมืองประเสริฐ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
427 นางสาวอรอุมา สิงหพล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
428 นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณเรืองศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
429 นางอนงค์รัตน์ บุญชู ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
430 นางสาวกรองกาญจน์ แก้วเชิด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
431 นางปพัชญา อักขะบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
432 นางจารีย์ สุวรรณคช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
433 นางณัฐิยา อาษา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
434 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
435 นายวิโรจน์ สงเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
436 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
437 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
438 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
439 นางสุรินญา แสงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
440 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
441 นางสาวณัฐนันท์ ก้งวัตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
442 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ พิธีเปิด ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่
443 นายอภัย ตรีเภรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ3 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
444 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
445 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำหัก ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
446 นางสาวพัชรา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
447 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
448 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
449 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
450 นายธีรวิทย์ สกุณา ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ 1 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
451 นายเผชิญ อุปนันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ 1 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
452 นางสาวปิยวรรณ จันทร์คง เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
453 นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ระนอง ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
454 นางสาววิไลพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ชม.6 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่
455 นางภัทรียา มะสมัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 3 ผู้ดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลของเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]