ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ภูเก็ตปัญญานุกูล 26 8 4 2 38
2 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 24 2 1 2 27
3 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 22 0 0 0 22
4 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 1 2 7 22
5 สงขลาพัฒนาปัญญา 17 5 2 1 24
6 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 17 3 3 1 23
7 ชุมพรปัญญานุกูล 14 2 0 1 16
8 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 8 0 0 1 8
9 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 0 0 0 3
10 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 1 0 1 0 2
รวม 151 21 13 15 185